Tävlingsvillkor Kalla Champs

I samarbete med Charlotte Kalla presenterar SCA tävlingen Kalla Champs. Den första delen av tävlingen går ut på att ditt lag är med och tävlar genom att skicka intips på hur ert idrottslag tränar bäst i skogen. De fyra bidrag som juryn anser är mest inspirerande och kreativa går vidare till sluttävlingen i Sundsvall.

För att kunna delta i Kalla Champs (i det följande benämnt ”Tävlingen”) behöver du läsa igenom och godkänna dessa villkor. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du bl.a. att

 • Du som skickar in ansökan garanterar att alla lagmedlemmar, samt lagmedlemmarnas vårdnadshavare, har läst och godkänner dessa villkor. 
 • SCA får en begränsad nyttjanderätt till lagets Tävlingsbidrag.
 • Tävlingsbidraget bygger på lagets egna idéer.
 • Säkerställa att laget är medvetet om att SCA inte tar ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till SCA.
 • De fyra mest inspirerande och kreativa bidragen går vidare till sluttävlingen i Sundsvall.

Tävlingen

 • Tävlingen anordnas av Svenska Cellulosa Aktiebolaget, 556379-3586 Skepparplatsen 1, 852 34 Sundsvall.
 • Tävlingen syftar till att öka barn och ungas kontakt med naturen. Vi tror nämligen att om fler barn och unga skulle vara ute i naturen, så skulle också fler må bättre. Vi vill att fler ska känna av skogens kraft. Därför satsar SCA nu på Kalla Champs, ett äventyr för barn och unga i natur och skog
 • Du deltar i tävlingen genom att skicka in en film, foto eller text där ditt lag visar eller beskriver era bästa träningstips ifrån skogen (”Tävlingsbidraget”).
 • Tävlingen pågår mellan den 8 oktober 2019 och den 10 maj 2020. Tävlingsbidrag kan lämnas in fram till 22 mars 2020 kl 12:00
 • Deltagande och anmälan
 • Tävlingen är gratis och öppen för alla mellan 10 – 13 år tillhörande ett idrottslag eller idrottsklubb. Varje lag ska bestå av minst 8 lagmedlemmar och max 10 lagmedlemmar.
 • Ansökan måste skickas in av en ledare eller förälder till en lagmedlem i en idrottsförening eller ett idrottslag. Lagen kan bestå av både tjejer och killar (eller blandat).
 • För att delta i tävling måste alla i laget bo i Sverige samt acceptera villkoren för tävlingen.
 • Den ledare eller förälder som skickar in lagets tävlingsbidrag är ansvarig för att se till att alla lagmedlemmar, samt lagmedlemmarnas vårdnadshavare, är införstådda med och godkänner dessa villkor. 
 • Anmälan sker via kallachamps.se. Accepterat format för ert Tävlingsbidrag är .doc .docx, .pdf, .jpeg, .png, .mov .mpeg (Max 60mb).
 • Deltagarens garantier och ansvar
 • Det är viktigt att Tävlingsbidraget baseras på lagets egna idéer, och att det inte inkräktar på någon annans rättigheter. 
 • Den ledare eller förälder som skickar in lagets tävlingsbidrag är ansvarig för att deltagarnas personuppgifter har samlats in och behandlats i enlighet med gällande lagstiftning. 
 • Genom att godkänna dessa villkor garanterar ditt lag att de äger samtliga rättigheter, utan begränsningar, till Tävlingsbidraget samt att ditt lag har rätt att upplåta nyttjanderätt till Tävlingsbidraget i enlighet med dessa villkor. 
 • Ditt lag garanterar vidare att ni inte har upplåtit någon rätt att använda Tävlingsbidraget till någon annan än SCA för motsvarande syften som anges i dessa Villkor. 
 • Rättigheter
 • Genom att skicka in ditt lags bidrag i Tävlingen upplåter du en rätt till SCA att nyttja Tävlingsbidraget i enlighet med följande: SCAhar rätt att globalt under obegränsad tid fritt använda för internt och externt bruk, publicera, tillgängliggöra, distribuera, omarbeta, redigera samt använda Tävlingsbidraget i samband med Tävlingen och marknadsföring av SCA och Tävlingen samt övrigt använda Tävlingsbidraget oberoende av mediekanal, dock endast inom SCA:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 • Deltagarna får inte sälja eller upplåta rättigheterna till någon annan för att använda Tävlingsbidraget för motsvarande syften som anges i dessa Villkor. 
 • Som ersättning för den nyttjanderätt du och/eller ditt lag överlåter till SCA utgår ingen ekonomisk kompensation. 
 • Bedömning av tävlingbidrag, pris m.m.
 • SCA kommer att bedöma tävlingsbidrag efter följande av SCA i förväg fastställda kriterier: 1) Bidragen skall vara kreativa och unika, helst träningsaktiviteter som sticker ut utöver de vanliga 2) Bidragen skall vara inspirerande uppvisat, beskrivet eller förklarat 3) Bidragen skall helst visa upp samarbete och laganda. 
 • Bedömning av tävlingsbidrag och utseende av vinnare avgörs av en jury. Juryn består av Charlotte Kalla och representanter från SCA. Juryns beslut kan inte överklagas, och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 
 • Juryn kommer välja ut fyra lag som går vidare till sluttävlingen i Sundsvall. 
 • De vinnande lagen informeras om vinsten genom lagets kontaktperson, som meddelas av SCA via telefon eller e-post senast 31 mars 2020. Vinnarlagen med lagets namn samt ort kommer även att publiceras på kallachamps.se
 • SCA tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till SCA. SCA tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.
 • Priset är kopplat till laget och kan ej överlåtas till annat deltagande lag. Det är inte heller möjligt att byta ut vinsten gällande deltagande i Kalla Champs mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnarna ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 • De vinnande bidragen, totalt fyra stycken, vinner ett deltagande i sluttävlingen av Kalla Champs till ett värde av ca 5000kr per person (resa, boende, mat och omkostnader). I sluttävlingen gör de fyra lagen gör upp om en prissumma på 60 000kr där vinnaren får 30 000kr till lagkassan och de resterande tre lagen får 10 000kr vardera. Separata villkor gäller för sluttävlingen. 

Personuppgifter

 • Personuppgifter som behandlas
 • SCA kommer att behandla kontaktpersonens personuppgifter i form av namn, roll, lagets namn, idrott, ort och kontaktuppgifter.
 • SCA kan vidare komma att behandla deltagarnas personuppgifter i form av deltagarens namn, lagets namn, idrott, ort och ålder.
 • I de fall Tävlingsbidraget består av film eller foto kommer SCA att behandla personuppgifter om deltagarna i laget i form av bildmaterial där deltagarnen avbildas (fotografi och film) som en del av Tävlingsbidraget. 
 • Personuppgiftsansvarig och ändamål med behandlingen 
 • SCA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. 
 • SCA kommer att behandla personuppgifter om kontaktperson och deltagare i Tävlingen för att administrera Tävlingen, kommunicera med kontaktpersonen och publicera information om de vinnande lagen m.m. 
 • Laglig grund för behandlingen 
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av kontaktpersonens personuppgifter är SCA:s fullgörande av detta avtal. 
 • Behandlingen av deltagarnas personuppgifter är baserat på en intresseavvägning, där SCA:s berättigade intresse är att administrera Tävlingen och bedöma de inskickade Tävlingsbidragen.
 • Övrigt
 • Personuppgifterna kommer att sparas tom 1 juli 2020.
 • Mer information om hur och varför SCA behandlar personuppgifter om dig, vilka personuppgifter vi behandlar, samt vilka rättigheter du som registrerad har kan du läsa i separat information som du hittar här.